Czym jest NGO?

NGO to skrót od angielskiego non governmental organisation, czyli są to organizacje pozarządowe, które nie działają dla zysków, a na rzecz wybranego interesu oraz nie są organami/jednostkami administracji publicznej.

Obok sektora publicznego i rynkowego wymienia się też trzeci sektor. I właśnie do niego należą NGO. Są to jednostki prywatne i powstają z inicjatywy prywatnych założycieli, ale działają w interesie publicznym.  Według międzynarodowego prawa organizacje pozarządowe grupują osoby fizyczne lub prawne – zazwyczaj z różnych krajów, a ich działania oparte są na prawie kraju, w którym mieści się siedziba danej organizacji.

Jakiego rodzaju podmioty zaliczymy do organizacji pozarządowych?

Przez określenie “organizacje pozarządowe” najczęściej rozumie się fundacje i stowarzyszenia. Co prawda ich działalność może być zbieżna, nie są jednak tym samym. Stowarzyszenie może założyć minimum siedem osób, a w przypadku fundacji fundator może być jeden. Odbiorcami działań fundacji są osoby spoza tej organizacji, natomiast stowarzyszenie działa też na rzecz swoich członków. Aby powstało stowarzyszenie nie potrzebny jest kapitał, z kolei działania fundacji oparte są na pieniądzach, które zapewnia fundator. To, co łączy oba typy organizacji to np. fakt, że mogą przyjmować darowizny, zatrudniać wolontariuszy i mają prawo ubiegać się o status OPP.

Lecz NGO to coś więcej niż fundacje i stowarzyszenia, bo m.in. również:

  • Kluby sportowe,
  • Partie polityczne,
  • Spółdzielnie socjalne,
  • Izby gospodarcze i rzemieślnicze,
  • Federacje i konfederacje,
  • Organizacje kościelne,
  • Związki rolników, związki i samorządy zawodowe,
  • Organizacje takie jak PCK czy koła łowieckie,
  • Grupy wsparcia, kluby osiedlowe.

Rola NGO

Organizacje pozarządowe pełnią funkcje społeczne, polityczne i ekonomiczne. Mają na uwadze wspólne dobro, dbają o ekologię i prawa człowieka, przeciwdziałają takim zjawiskom jak korupcja, są też rzecznikami mniejszości i grup dyskryminowanych. Równocześnie dbają o integrację społeczną, ich działania często skupione są na przyłączeniu/przywróceniu osób marginalizowanych do życia w społeczeństwie. Aby osiągnąć ten cel zmierzają do podnoszenia standardów i inicjują zmiany, także te o charakterze systemowym. Organizacje pozarządowe wstawiają się za różnorodnością, tworzą i różnicują opinię publiczną, ale też dają ludziom możliwości wspólnego działania w dążeniach do razem obranego celu. NGO kształcą liderów i menadżerów, którzy są gotowi do wzięcia udziału w publicznej debacie, uzupełniają braki w systemach publicznych.

W zakresie ekonomii organizacje dbają o zatrudnienie, chociaż w Polsce ta funkcja nie jest tak dobrze rozwinięta jak na terenie Europy Zachodniej. Jednakże NGO starają się szkolić przyszłych pracowników – nie tylko w zakresie konkretnych branż, ale także podejścia do pracy. Tym, co łączy organizacje non-profit z podmiotami komercyjnymi i publicznymi to możliwość świadczenia usług (np. socjalnych, edukacyjnych). Budując kapitał społeczny pośrednio też wspierają rozwój gospodarczy kraju.