Klauzule informacyjne

Realizacja umowy cywilno-prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ” Fundacja Homo Perfectus z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 lokal 8, 50-215 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Homo Perfectus na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Fundacja Homo Perfectus zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu na okres przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygasła umowa wiążąca strony.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przyjęcie pisma/skargi/wniosku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ”Fundacja Homo Perfectus z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 lokal 8, 50-215 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Homo Perfectus na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym w zakresie uregulowanym przepisami prawa, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić przyjęcie pisma/skargi/wniosku.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mając na względzie cel w jakim zostały one podane.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przeprowadzana rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ”Fundacja Homo Perfectus z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 lokal 8, 50-215 Wrocław.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/ Pani/ określone dokumenty i/lub też w celu przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w zgodzie celu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Homo Perfectus na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa i jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, zmiany swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikował/a, lub do czasu cofnięcia zgody w zakresie w jakim została ona udzielona, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje przez okres nie dłuży niż 6 miesięcy od złożenia przez Pana/Panią dokumentów.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie ich wiąże się z niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Mając na uwadze zapisy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, zwanym dalej “RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

 1. Administratorem danych osobowych jest ”Fundacja Homo Perfectus z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 8 lokal 8, 50-215 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane zostały udostępnione w związku z realizacją umowy pomiędzy Administratorem, a stroną udostępniającą dane osobowe Pani/Pana.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Homo Perfectus na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącyc, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe: Urząd Ochorny Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane orzez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do momentu wycofania zgody, lecz nei dłużej niż przez okres trwania umowy. Fundacja Homo Perfectus zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu na okres przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygasła umowa wiążąca strony.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajązautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.